อบรมหลักสูตร Trainerยุทธศาสตร์ ประสานภาคีเครือข่ายส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ หลังจากได้อบรมหลักสูตรหลักสูตร วิทยากร เรื่อง “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว วันที่ 8-9  สิงหาคม 2557

 

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการและวางแผนการทำงานเพื่อพัฒนาศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว   แผนงานได้จัด อบรม Promoting the Quality of Life for Working Woman and Family: การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว MODULE 2 : Work Skill & Life Skill   ระหว่างวันที่  11-12 กันยายน 2557 (หลักสูตร 2วัน)  ณ ห้องประชุมพัชราวดี 2-3    ชั้น 11   อาคาร 2  ณ  โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช   กรุงเทพมหานคร  

 

มีบริษัทเข้าร่วมอบรม 18 บริษัท 54 คน วิทยากรจากมูลนิธิ SHARE  2 คน ตัวแทนจากกรมสวัสดิการและแรงงาน 2 คน คณะกรรมการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ 7 คน รวม 65 คน เนื้อหาการอบรมเน้นเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว Work & Life Skill  

 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม แต่ละบริษัทได้ร่างแผนงานในการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของบริษัท และได้มีการนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทำงานในแต่ละบริษัทภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557 นี้

 

รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อน พรบ. CODE ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัวเพื่อให้เกิดกระแสและเผยแพร่ พรบ.ไปในวงกว้างรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นที่จะพัฒนาและผลักดัน พรบ. CODE ร่วมกันต่อไป