ประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.CODE 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สมาพันธ์เครือข่ายนมแม่ฯ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการผลักดัน พรบ.ควบคุมการตลาดอาหารเด็กและทารกฯ (CODE)

 

 

มีผู้เข้าร่วม 70 คน ที่มาจากหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถานประกอบการที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเครือข่ายภาคประชาชน ตำบลนมแม่จากจังหวัดลพบุรี อยุธยา สระบุรี เชียงใหม่ กาญจนบุรี ฯลฯ เพื่อทบทวนเนื้อหาใน พรบ.CODE รวมถึงกำหนดแนวทางและกระบวนการในการจัดทำประชาพิจารณ์ พรบ.และเคลื่อนไหวผลักดัน พรบ. CODE สู่รัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน นี้