หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตแพทย์แผนงานฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ กรมอนามัย และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และองค์การ UNICEF ประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันผลิตแพทย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร


โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ เป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนสถาบันผลิตแพทย์ เข้าร่วม จำนวน 9 แห่ง และผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ และ อาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นต่อไป หลังเสร็จสิ้นการจัดสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์เรียนการสอน สูติแพทย์และกุมารแพทย์ การวางแผนการเรียนการสอนที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่