Workshop Spot TV “นมแม่กับมิติใหม่ๆ ทางสังคม”1 พฤศจิกายน 2557 จัด Workshop Spot TV “นมแม่กับมิติใหม่ๆ ทางสังคม” โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนวคิดและวิธีการสร้างสื่อกับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 26 ทีม จำนวน 65 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสื่อมาร่วมกันให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา และแม่อาสาออนไลน์ 2 ท่านร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องนมแม่ด้วย หลังการอบรม นักศึกษาจะผลิตชิ้นงานส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557