ประชุม กก.รร.แพทย์ ครั้งที่ 6/2557มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ 

ที่ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร 

เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงการฯ ในปี 2558 และติดตามตามความก้าวหน้าการเยี่ยมสถาบันผลิตแพทย์ ที่จัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 3 แห่ง คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาาลชลบุรี