กิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรีกิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58
 
             ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58 ในทริปนี้ไม่ใช่แค่ดูงานและแลกเปลี่ยยเท่านั้น แต่การสรุปบทเรียนประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาต่อยอดในหน่วยงาน ตัวเอง ทุกๆ ครั้ง โดยใช้วิธีการกระตุ้นให้ มอง สังเกต รับฟัง ซักถาม กระตุ้นการคิดเขิงระบบ อย่างเป็นระบบ มีการสรุปบทเรียน ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนนำไปปฎิบัติ และพัฒนาต่อยอดในหน่วยงานตนเอง 
สมาชิกเครือข่ายสร้างงานดี ชีวีมีสุขอด้วยนมแม่ 25 คนจาก 10 บริษัท 7 จังหวัด และ คณะกรรมการ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มูลนิธิพัมฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ กลุ่มงานอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

กิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58

              ประมวลภาพกิจกรรม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบครบวงจร และมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดจันทบุรี 17-19 มิ.ย 58 ในทริปนี้ไม่ใช่แค่ดูงานและแลกเปลี่ยยเท่านั้น แต่การสรุปบทเรียนประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อพัฒนาต่อยอดในหน่วยงาน ตัวเอง ทุกๆ ครั้ง โดยใช้วิธีการกระตุ้นให้ มอง สังเกต รับฟัง ซักถาม กระตุ้นการคิดเขิงระบบ อย่างเป็นระบบ มีการสรุปบทเรียน ประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนนำไปปฎิบัติ และพัฒนาต่อยอดในหน่วยงานตนเอง สมาชิกเครือข่ายสร้างงานดี ชีวีมีสุขอด้วยนมแม่ 25 คนจาก 10 บริษัท 7 จังหวัด และ คณะกรรมการ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย มูลนิธิพัมฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ กลุ่มงานอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย