การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์
วันที่  19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
ณ ห้องประชุมตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 (ฉบ12) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประมวลภาพกิจกรมมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาบันผลิตแพทย์ วันที่  19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมตึกเฉลิมพระบารมี ชั้น 12 (ฉบ12) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์