หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา 

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มาจากการรวมตัวของแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักฏำหมาย และนักสื่อสาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ต่อมาได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็น “มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสำนักงานในอาคาร 904 ศูนย์การแพทย์ และอนามัยในพระองค์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมสื่อสารสู่สาธารณะ ด้วยพันธกิจการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยแม่ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สนองพระปณิธาน ในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทำให้สังคมเกิดความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากขึ้น 

               มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่มาจากการรวมตัวของแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักฏำหมาย และนักสื่อสาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ต่อมาได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็น “มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานสำนักงานในอาคาร 904 ศูนย์การแพทย์ และอนามัยในพระองค์ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 

 

งานสำคัญที่ร่วมทำกับภาคีต่างๆ

1.ขับเคลื่อนให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนให้แม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. มีชุมชนต้นแบบนมแม่ ในค่ายทหารตากสิน และเทศบาลตำบลเกาะขวาง จันทร์บุรี ตำบลป่าแดด เชียงใหม่ ตำบลเกิ้ง มหาสารคาม 

3.ชุมชนแม่อาสาออนไลน์ กลุ่มแม่ช่วยแม่และ เป็นพลังขับเคลื่อนของสังคมนมแม่

4.เผยแพร่วิชาการให้แก่บุคลากรสาธารณสุข แม่และประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ

5.รณรงค์เพื่อให้สังคมเห็นความ สำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก (1-7 ส.ค.)

 

เว็บไซต์ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดตัวเมื่อวันที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อการส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับนมแม่ได้มากที่สุด โดย

 • เป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง
 • เป็นสื่อสำหรับแม่ยุคใหม่สามารถค้นหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
 • เป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ และกลุ่มแม่อาสา ให้ความรู้ คำแนะนำปรึกษาและเป็นกำลังใจ
 • เฝ้าระวังการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ร่วมกันเคลื่อนไหวสังคมเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขยายออกไปในวงกว้าง


เว็บไซต์นี้ของเรามีการพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้ง ดังนี้
 • 16 มิย. 2548 เปิดเว็บไซต์ครั้งแรกในชื่อ www. thaibrastfeeding.com
 • 14 กพ.2551  เปลี่ยนรูปแบบ และเปลี่ยนชื่อเป็น www.thaibreastfeeding.org
 • 23 มีค. 2552 ย้าย host มาอยู่ในสังกัดของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 1 สค.2553 ปรับปรุงรูปแบบและระบบมาเป็นแบบปัจจุบัน ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเรื่องนมแม่ เพื่อผลักดันไปสู่สังคมไทยให้เห็นคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน
 • 1 มี.ค. 2557 ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน ดำเนินงานตามพันธกิจ และนโยบาย ส่งสริม สนับสนุนและปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (CODE), การพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ที่ตอบโจทย์ของสังคมและเผยแพร่ความรู้, สนับสนุนเครือข่ายและประชาสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชนสาธารณสุข สถานที่ทำงาน ฯลฯ เพื่อเป้าหมาย เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยนาน 2 ปี