หน้าหลัก / โครงการ 

โครงการ

 

 

โครงการพ่อลาคลอด 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม2555 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อรอบังคับใช้ทางกฎหมาย ผลักดัน สิทธิพ่อลาคลอดในกลุ่มพนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

โครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 

จากสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศ สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2543 พบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับต่ำ เหตุปัจจัยที่พบเป็นอันดับแรก คือ แม่ทำงานกว่า ร้อยละ 44 และยังไม่มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ มุมนมแม่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก‏

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาฯ ได้ทรงเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็นต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่พสกนิกรชาวไทย และสร้างกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ยอมรับอย่างสูงในสังคมไทย 

โครงการโรงเรียนแพทย์‏

สถาบันการศึกษา...... เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อออกไปรับใช้สังคม ปั้นแพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจนมแม่ Where we started from:

โครงการสัปดาห์นมแม่โลก‏

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เปิดตัวคำขวัญสัปดาห์นมแม่โลกประจำปี 2013 “รวมพลังช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่” กระตุ้นสังคมไทยให้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับนมแม่ เร่งสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมนมแม่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

เปิดเวิร์คช้อปนวดกระตุ้นน้ำนม

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “รวมใจแม่อาสา” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตอกย้ำความเข้มแข็งของกลุ่มแม่อาสาโซเชียลเน็ตเวิร์ค www.facebook.com/Thaibf หวังสร้างต้นแบบแม่อาสา “แม่-ช่วย-แม่” (Mother Support Mother)

โครงการสายใยรัก‏

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาฯ ได้ทรงเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็นต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่พสกนิกรชาวไทย และสร้างกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ยอมรับอย่างสูงในสังคมไทย