หน้าหลัก / มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

จากสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศ  สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2543 พบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับต่ำ เหตุปัจจัยที่พบเป็นอันดับแรก คือ แม่ทำงานกว่า ร้อยละ 44  และยังไม่มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงานอย่างเป็นรูปธรรม  

     

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และกรมอนามัย  โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการ “ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด  คือ จังหวัดชลบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออก โดยมีการคัดเลือก มีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 27 แห่งในจำนวน 38 แห่ง ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่า จำนวนพนักงานที่มาใช้มุมนมแม่เพื่อการบีบ เก็บน้ำนมมีจำนวนน้อยประมาณร้อยละ 10  ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือการส่งลูกกลับไปให้พ่อแม่เลี้ยงที่ภูมิลำเนาเดิม  ซึ่งต้องสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับมากขึ้น

            

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ดาวน์โหลดแบบประเมินต่างๆ

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบต่างๆ

 

ดาวน์โหลดชุดสื่อความรู้