หน้าหลัก / โครงการโรงเรียนแพทย์‏



 

 

 

Smart Doctors andSmart Doctors and Nurse on Breastfeeding แพทย์ พยาบาล ........ บุคคลที่มีศักยภาพทำให้เกิดขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคม (ใส่รูป แพทย์และพยาบาล) 

การศึกษาความรู้และทัศนคติของ นักศึกษาแพทย์ ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับนมแม่ พบว่า ร้อยละ 37.3 มีความรู้ที่ถูกต้อง ร้อยละ 57.1 มีทัศนคติเชิงบวก สัมพันธ์กับ เชื้อชาติมุสลิม หรือเคยได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่มาก่อน Amalina N, et al. Int. Med J 2004.

สถาบันการศึกษา...... เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อออกไปรับใช้สังคม ปั้นแพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจนมแม่ Where we started from: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ กรมอนามัย จับมือกับคณาจารย์สูติ-นรีแพทย์และกุมารแพทย์ จากสถาบันการศึกษา 18 สถาบัน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF) ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปี พ.ศ. 2551 วิเคราะห์สถานการการจัดการเรียนการสอน พบว่า 

 
 • ขาดหลักสูตรเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม
 • ขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
 • ไม่สามารถจัดชั่วโมงสอน
 • ขาดสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาและ สนับสนุนสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 • ปี 2552 จัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้น (ใส่รูป) 
 • ปี 2553 จัดอบรมหลักสูตรขั้นสูง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (ใส่รูป)
 • สนับสนุนอาจารย์แพทย์ไปประชุมวิชาการนมแม่ในต่างประเทศ (ใส่รูป) 

จัดเวทีระดมความคิดเห็นเสนอต่อแพทยสภาให้บรรจุหัวข้อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตแพทย์ ผลสำเร็จ ปรากฎใน “ประกาศแพทยสภา ที่12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555” (ใส่รูป ประกาศแพทยสภา)

 • จัดเวทีระดมความคิดเห็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของแพทยสภา
 • ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอน (ใส่รูปการประชุมทำแผน รูปสื่อที่แจก) 
 • ทดลองนำไปสอนในสถาบัน (รูปนักศึกษาแพทย์ไปสอนแม่และรูปอาจารย์ที่กำลังสอน)
 

เป้าหมายและทิศทางในอนาคต

 • อาจารย์แพทย์ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • สถาบันผลิตแพทย์พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
 • บัณฑิตแพทย์รุ่นแรกจะมีความรู้พื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยนำมาสู่การขยายผลผลักดันให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย (ใส่รูปแม่ๆที่กำลังให้นมลูกเป็นกลุ่ม ในรพ.) 
 NurseSmart Doctors and Nurse on Breastfeeding แพทย์ พยาบาล ........ บุคคลที่มีศักยภาพทำให้เกิดขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคม (ใส่รูป แพทย์และพยาบาล) 
 
 
 
การศึกษาความรู้และทัศนคติของ นักศึกษาแพทย์ ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับนมแม่ พบว่า ร้อยละ 37.3 มีความรู้ที่ถูกต้อง ร้อยละ 57.1 มีทัศนคติเชิงบวก สัมพันธ์กับ เชื้อชาติมุสลิม หรือเคยได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่มาก่อน Amalina N, et al. Int. Med J 2004. 
 
 
 
สถาบันการศึกษา...... เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อออกไปรับใช้สังคม ปั้นแพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจนมแม่ Where we started from: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ กรมอนามัย จับมือกับคณาจารย์สูติ-นรีแพทย์และกุมารแพทย์ จากสถาบันการศึกษา 18 สถาบัน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF) ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปี พ.ศ. 2551 วิเคราะห์สถานการ
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอน พบว่า 
 
 
 
 
 
 
 
ขาดหลักสูตรเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม
 
 
 
ขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
 
 
 
ไม่สามารถจัดชั่วโมงสอน
 
 
 
ขาดสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาและ สนับสนุน
 
 
 
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
- ปี 2552 จัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้น (ใส่รูป) 
 
- ปี 2553 จัดอบรมหลักสูตรขั้นสูง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (ใส่รูป)
 
- สนับสนุนอาจารย์แพทย์ไปประชุมวิชาการนมแม่ในต่างประเทศ (ใส่รูป) 
 
 
 
 
 
จัดเวทีระดมความคิดเห็นเสนอต่อแพทยสภาให้บรรจุหัวข้อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตแพทย์ ผลสำเร็จ ปรากฎใน “ประกาศแพทยสภา ที่12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555” (ใส่รูป ประกาศแพทยสภา) • จัดเวทีระดมความคิดเห็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของแพทยสภา
 
ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอน (ใส่รูปการประชุมทำแผน รูปสื่อที่แจก) 
 
ทดลองนำไปสอนในสถาบัน (รูปนักศึกษาแพทย์ไปสอนแม่และรูปอาจารย์ที่กำลังสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายและทิศทางในอนาคต
 
อาจารย์แพทย์ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 
สถาบันผลิตแพทย์พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
 
บัณฑิตแพทย์รุ่นแรกจะมีความรู้พื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยนำมาสู่การขยายผลผลักดันให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย (ใส่รูปแม่ๆที่กำลังให้นมลูกเป็นกลุ่ม ในรพ.) 
 
 
 
 
 
on Breastfeeding แพทย์ พยาบาล ........ บุคคลที่มีศักยภาพทำให้เกิดขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคม (ใส่รูป แพทย์และพยาบาล) 
 
 
 
การศึกษาความรู้และทัศนคติของ นักศึกษาแพทย์ ประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับนมแม่ พบว่า ร้อยละ 37.3 มีความรู้ที่ถูกต้อง ร้อยละ 57.1 มีทัศนคติเชิงบวก สัมพันธ์กับ เชื้อชาติมุสลิม หรือเคยได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่มาก่อน Amalina N, et al. Int. Med J 2004. 
 
 
 
สถาบันการศึกษา...... เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อออกไปรับใช้สังคม ปั้นแพทย์รุ่นใหม่ใส่ใจนมแม่ Where we started from: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ กรมอนามัย จับมือกับคณาจารย์สูติ-นรีแพทย์และกุมารแพทย์ จากสถาบันการศึกษา 18 สถาบัน ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF) ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปี พ.ศ. 2551 วิเคราะห์สถานการ
 
 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอน พบว่า 
 
 
 
 
 
 
 
ขาดหลักสูตรเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม
 
 
 
ขาดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
 
 
 
ไม่สามารถจัดชั่วโมงสอน
 
 
 
ขาดสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาและ สนับสนุน
 
 
 
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
- ปี 2552 จัดอบรมหลักสูตรเบื้องต้น (ใส่รูป) 
 
- ปี 2553 จัดอบรมหลักสูตรขั้นสูง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (ใส่รูป)
 
- สนับสนุนอาจารย์แพทย์ไปประชุมวิชาการนมแม่ในต่างประเทศ (ใส่รูป) 
 
 
 
 
 
จัดเวทีระดมความคิดเห็นเสนอต่อแพทยสภาให้บรรจุหัวข้อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตแพทย์ ผลสำเร็จ ปรากฎใน “ประกาศแพทยสภา ที่12/2555 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555” (ใส่รูป ประกาศแพทยสภา) • จัดเวทีระดมความคิดเห็นรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของแพทยสภา
 
ร่วมกันจัดทำแผนการเรียนการสอน (ใส่รูปการประชุมทำแผน รูปสื่อที่แจก) 
 
ทดลองนำไปสอนในสถาบัน (รูปนักศึกษาแพทย์ไปสอนแม่และรูปอาจารย์ที่กำลังสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายและทิศทางในอนาคต
 
อาจารย์แพทย์ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 
สถาบันผลิตแพทย์พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
 
บัณฑิตแพทย์รุ่นแรกจะมีความรู้พื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยนำมาสู่การขยายผลผลักดันให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย (ใส่รูปแม่ๆที่กำลังให้นมลูกเป็นกลุ่ม ในรพ.)