หน้าหลัก / แบบฟอร์มการสมัครงานประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

                 ด้วย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศ ไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้แผนงาน “ภาคีร่วมใจ ร่วมพัฒนาให้เกิดการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย” มีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2) พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 3) สร้างเสริมระบบ กลไก ให้เอื้อต่อการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทยมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

หมดเขตรับสมัคร: 20 พฤษภาคม 2558 หรือจนกว่าจะได้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ  

 

รายละเอียดตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ขอบเขตงาน:

 1. บริหารจัดการงานสำนักงานให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ และงานธุรการ  
 2. รับผิดชอบงาน จัดซื้อจัดจ้าง สั่งซื้อ นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ สสส.  
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ รับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวมรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึกย่อ ตรวจทานหนังสือ สำเนาหนังสือและเอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
 4. วางระบบและควบคุมดูแลรักษา เครื่องใช้สำนำนักงาน พัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบบัญชี
 5. ประสานงานติดต่อ อำนวยความสะดวก และติดตาม จัดทำสรุปงาน (บันทึกการประชุม รายงานประจำเดือน รายงานงวด และรายงานประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการแผนงานต่าง ๆ    
 6. ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานแผนงานให้สำเร็จลุล่วง ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ทักษะและความสามารถที่ต้องการ (ประสบการณ์ 3 ปี):

 1. มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป / ระบบงานสารบรรณ / จ้ดซื้อจัดจ้าง
 2. มีประสบการณ์ และทักษะในการร่างโต้ตอบ บันทึกย่อ ตรวจทานหนังสือ สำเนาหนังสือและเอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร
 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet เป็นอย่างดี
 4. สามารถบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการทำงาน บริหารจัดการ และ การประสานงาน และสามารถทำงานอยู่ภายใต้สภาวะกดดันได้
 5. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี

 

คุณสมบัติ

 1. เพศ: ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 28 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี : ทุกสาขา  
 3. ใช้ Microsoft office Internetได้เป็นอย่างดี
 4. ภาษาไทย ดีมาก
 5. ภาษาอังกฤษ ดี

 

เงินเดือน :ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์  

 

ระยะเวลาการจ้างงาน: นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 30 เมษายน 2559 (จ้างตามงบประมาณแผนงานฯ )

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

 

การคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ

               และความสามารถตรงตามตามต้องการ เท่านั้น

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย อาคารสถาบันฯ ชั้น 11

                     สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   ถนนราชวีถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

วิธีการสมัคร :ส่งเอกสารการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว และหลักฐานการสมัครงาน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 58

หรือจนกว่าจะได้ผู้มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ

      

                    ส่งมายัง มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 อาคารสถานบันฯ

                   เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวีถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

                    หรือส่งใบสมัครทาง E-mail : job.tbc@gmail.com  /  tbc2547@yahoo.com                                       

        ติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์  0-2354-8404

 

**********